Sık Sorulan Sorular

Leader Yaklaşımı

LEADER Yaklaşımı nedir?
LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir. Aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir.
Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) nedir?
Yerel kalkınma stratejisi belirli bir alanın entegre ve çok sektrölü bir şekilde kalkınmasını amaçlayan, belirli ana öncelikler altında tanımlanmış faaliyet ve öncelikler dizisidir
Yerel Eylem Grubu (YEG) Nedir?
Yerel eylem grubu, yerelde yaşayan/faaliyet gösteren kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının bulundukları yöreye ilişkin ortak bir stratejiyi uygulamak üzere dernek statüsünde bir araya gelerek oluşturdukları yerel topluluklardır.
YEG Yönetim Kurulu nasıl olmalıdır?

• YEG Yönetim Kurulunda, ekonomik ve sosyal ortaklar ve çiftçiler, kırsal alanda yaşayan kadınlar, gençler ve bunların dernekleri gibi sivil toplumun diğer temsilcileri yönetim kurulunun %50’den fazlasını oluşturmalıdırlar.

• YEG Yönetim Kurulunun minimum %20’lik kesimi yerel kamu kuruluşları temsilcilerinden oluşmalıdır

• YEG Yönetim Kurulunda, ulusal kanunlara uygun olarak tanımlanan kamu kurumu temsilcileri veya tek bir çıkar grubunun oy hakkı %50’den fazla olmayacaktır.

• YEG Yönetim Kurulunda mutlaka bir kadın üye yer almalıdır.

• YEG Yönetim Kurulunda mutlaka bir genç üye yer almalıdır.

Derneğe ait hesap numarası alınması gerekiyor mu?
Evet zorunlu. TKDK tarafından ödemeler başvuru formunda belirtilen ve belge olarak doğrulanan hesap numarasına yapılacaktır
YEG kapsamında çalışan personele ne zaman ödeme yapılır?
TKDK ile YEG arasında sözleşme imzaladıktan sonra yapılacak uygun personel alımlarının maaşları hibe kapsamında ödenecektir.
YEG Yönetim Kurulunda genç ve kadın aynı kişi olabilir mi?
Hayır. Genç ve kadın farklı kişiler tarafından temsil edilmelidir. Ayrıca, genç olarak 25 yaş ve altı olma kriteri başvuru çağrı ilanına çıkıldığı tarih itibari ile sağlanmalıdır
Yerel kalkınma stratejilerinde hangi temalar olmalıdır?
LEADER Yaklaşımı tedbiri için hazırlanan YKS’de tüm faaliyetler aşağıdaki altı tematik öncelik ile bağlantılı olmalıdır.
TEMA 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünlerin, el sanatlarının ve diğer faaliyetleri de dahil olmak üzere kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi,
TEMA 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi,
TEMA 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kolektif yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi
TEMA 4: Köylerde kamusal alanların iyileştirilmesi
TEMA 5: Alandaki çevre standartlarının iyileştirilmesi ve toplum tarafından yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi
TEMA 6: Yerel Eylem Grupları Ağı, örnek uygulamaların paylaşımı, IPARD programının yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi
Yerel kalkınma strateji hazırlanırken altı temayı da kullanmak zorunlu mu?
Aşağıda yer alan iki tema zorunlu öncelikler olup mutlaka stratejide yer almalıdır. Kalan diğer dört temadan ise en fazla ikisi YEG’ler tarafından seçilebilir.
TEMA 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kolektif yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi (zorunlu öncelik),
Eylem Planı nedir? Neden önemlidir?
Eylem planı hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejisinin bir özeti şeklinde olup, uygulama dönemi boyunca yapılacak faaliyetlerin toplu olarak bir göstergesidir. Değerlendirme komitesi tarafından onaylanan eylem planları sözleşme ekidir ve uygulamada referans belge olarak kullanılır.
Eylem Planına faaliyet veya proje yazarken nelere dikkat edilmelidir?
Eylem Planı öncelikle tüm strateji uygulama dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Onaylanmış eylem planı en fazla 2 defa değiştirilebileceğinden ve yine onaya tabii olacağından titizlikle hazırlanmalıdır. Eylem planı hazırlanırken öncelik temaları ile faaliyet arasında uyum olmasına dikkat edilmelidir. Diğer taraftan yazılan faaliyetlerin uygun harcama listesinde yer alan faaliyet ve küçük proje başlıkları ile uyumlu olması gerekmektedir..
YEG’ler ne tür faaliyetler yapabilir?
YEG tarafından bölge için oluşturulan Yerel Kalkınma Stratejisinde yer alan temalara uyumlu faaliyetler ve projeler seçilerek ilgili tema başlığı altında yazılmalıdır.
YEG’lere ne tür destekler sağlanmaktadır?
Derneklerin işletme giderleri, yetenek kazandırma ve bölge halkını harekete geçirmeye yönelik malzeme ve hizmet alımları, dernek ofisi için demirbaş alımları ile küçük projeler kapsamındaki makine-ekipman alımları, küçük çaplı inşaat ve tadilat işleri ile sınırlı olmak üzere yapım işleri ve görünürlük harcamaları uygun harcamalardır.
Uygun olmayan harcamalar nelerdir?
Aşağıda belirtilenler uygun harcama olarak kabul edilmez:
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
Dernek merkezinin bulunduğu ofisin kirası hariç gayrimenkullerin kiralanması,
İkinci el makine ve ekipman alımı,
Tüm vergiler
Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
Avro/TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
Yararlanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
Başvuru formundaki iletişim adresi ne olmalı?
Başvuru formunda belirtilen iletişim adresi YEG ofis adresi olmalıdır. Bu adres TKDK tarafından yapılacak yerinde kontrollerde kullanılacaktır
Kimler YKS başvurusunda bulunamaz?
Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanalar, vadesi geçmiş SGK prim veya vergi borcu olanlar, yüz kızartıcı veya terör suçlarından hüküm giyenler başvuruda bulunamazlar.
Vergi ve SGK prim borcu bulunmama şartı nasıl yapılacak?
Vergi ve SGK prim borcu bulunmama şartı YEG tüzel kişiliğinde aranacak olup, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleriyle, yetkili kişilerin vergi veya SGK birim borcunun olması başvuruya engel bir durum teşkil etmemektedir.
YEG muhasebe işlemlerini kendisi yürütebilir mi ?
Hayır. Muhasebeci ile YEG arasında hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Başvuru paketinde bu hizmet sözleşmesi sunulmak zorundadır. Ayrıca, muhasebeciye ait faaliyet belgesinin de başvuru paketinde bulunması gerekmektedir
Başvuru nereye yapılır?
Başvurular Yerel Eylem Derneklerinin bulunduğu TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılır.
Başvuruların değerlendirme makamı neresidir?
Başvurunun uygunluk kontrolü ve seçilen YEG’ler ile sözleşme makamı TKDK, stratejinin değerlendirilmesi ve seçimi Yönetim Otoritesi tarafından yapılır
Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS)’nin değerlendirilmesi nasıl ve hangi kriterlere göre yapılır?
TKDK tarafından yapılan idari uygunluk değerlendirmesinden geçen YKS’ler, değerlendirme işlemlerinin sekretaryasının yürütüleceği Yönetim Otoritesine (YO) gönderilir. YKS’lerin değerlendirilmesi çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bağımsız Değerlendirme Komitesi (DK) tarafından gerçekleştirilir. YKS değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılır; bir YKS’nin seçilebilmesi için en az 40 puan alması gerekmektedir. Nihai sıralama, en yüksek puanı alan YKS’den başlanarak yapılır ve başvuru çağrı ilanında belirtilen destek bütçesi bitene kadar devam eder.
Değerlendirmeden daha yüksek puan alabilmek için, YEG’lerin hazırladıkları YKS’lerde, rehber ve eklerinde yer alan hususları azami ölçüde karşılamaya özen göstermesi gerekmektedir. Özellikle;
• Ortaklığın niteliği,
• YEG’lerin kapsadığı alan ile bu alandaki insan, finansal ve ekonomik kaynaklar açısından asgari düzeyde uyumlu olması,
• GZFT analizinin niteliği,
• Önerilen öncelik ve faaliyetlerin GZFT analizi ve YEG’in insan ve finansman kaynakları arasında tutarlılık olması,
• Paydaşların katılımı,
• YEG’in YKS’yi uygulama becerisi,
• YKS’nin uygulanması için ulusal fonlar, gönüllü faaliyetler gibi ek kaynakların yönlendirilmesi v.b
hususlarına dikkat edilmesi gerekir.
Yerel Kalkınma Stratejisinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti uygun mu?
LEADER kapsamında yerel kalkınma stratejisi hazırlamak için herhangi bir danışmanlık desteği yoktur. Ayrıca, yerel kalkınma stratejileri doğrudan yöre halkı tarafından tabandan tavana bir anlayış içerisinde hazırlanması gereken özgün belgelerdir. Bu nedenle stratejilerin o alanda yaşamayan, yöreye yabancı kişi veya kurumlarca dışarıdan hazırlanması uygun olmayacaktır.
Yerel Kalkınma Stratejileri hazırlanırken uyulması gereken herhangi bir standart yazı karakteri var mıdır?
Standart bir karakteri yoktur. Ancak 12 punto Times New Roman kullanılması tavsiye edilmektedir.

IPARD Programı

IPARD kapsamındaki desteklerin niteliği nedir? Destekler karşılıksız mıdır?
IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.
Başvurular hangi tarihler arasında kabul edilecektir?
Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurular nerelere yapılacaktır?
IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları İlde yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı İl dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Ulusal Kırsal Ağ

IPARD programı nedir?
IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

Tematik Gruplar

Genel Konular

SORULARINIZ LİSTEDE DEĞİL Mİ?

Soru sor